Magazyn ADR - co go charakteryzuje i jak go znaleźć?

17 sierpnia 2023

Magazyn ADR - co go charakteryzuje i jak go znaleźć?

Spis treści

W obecnym świecie przewóz towarów niebezpiecznych odgrywa kluczową rolę w Polsce, ale czy wiemy jakie tajemnice skrywają magazyny ADR? Jakie substancje mogą w nich być składowane? Co sprawia, że są one niezwykle istotne dla naszego codziennego funkcjonowania? W tym artykule zgłębię ten temat - zapraszam do lektury!

ADR — co to jest?

Zacznijmy od początku: co oznacza skrót ADR? Jest to określenie pochodzące z języka francuskiego (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) i oznacza „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”.

Jest to międzynarodowe porozumienie opracowane i wydane przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Polska ratyfikowała ten dokument w 1975 roku, regulując przewóz, składowanie i manipulację materiałami niebezpiecznymi, takimi jak substancje chemiczne, radioaktywne, łatwopalne, trujące, żrące itp., drogą lądową.

Czym jest magazyn ADR?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że żaden oficjalny przepis prawa nie określa w swojej treści definicji magazynu ADR. Wzmianki o takim miejscu nie znajdują się nawet w dokumentach prawnych dotyczących magazynowania i składowania towarów niebezpiecznych. W związku z tym temat wydaje się dość niezbadany. Magazyn ADR to określenie stosowane przez logistyków oraz praktyków. Uznaje się, że jest to po prostu miejsce, w którym składowane są towary niebezpieczne.

Magazyn ADR musi zapewnić odpowiednie warunki składowania dla poszczególnych klas i podklas materiałów niebezpiecznych. Obejmuje to odpowiednie pomieszczenia, pojemniki, opakowania, regały i systemy zabezpieczające, aby minimalizować ryzyko wycieku, pożaru, eksplozji lub innych niebezpiecznych zdarzeń.

Oczywiście magazyn ADR musi być odpowiednio przystosowany do przechowywania materiałów niebezpiecznych. Takie miejsce musi spełniać wszystkie przepisy prawa budowlanego przeciwpożarowego, a często dodatkowo być zgodny z normami, jakie obowiązują w danym obiekcie. Dzięki temu minimalizowane jest prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnego ryzyka. Każdy magazyn koniecznie musi być wyposażony w odpowiednie urządzenia sygnalizujące występowanie zaistniałego zagrożenia. Niezbędne jest określenie sposobu gaszenia poszczególnych materiałów niebezpiecznych składowanych na danej powierzchni i zaopatrzenie magazyn we wszystkie środki konieczne do ugaszenia danej substancji (takich jak m.in. instalacje tryskaczowe między regałowe bądź sufitowe, gaśnice). Niezbędne są również, plan działania w razie wystąpienia zagrożenia, systemy zapobiegające przedostawaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska stała łączność między pracownikami oraz środki pierwszej pomocy. Ponadto osoby pracujące w tym miejscu muszą mieć odpowiednią wiedzę, być przeszkolone i zaznajomione z zasadami bezpieczeństwa.

Co nadaje się do magazynowania ADR?

Jak zdefiniować materiał niebezpieczny? Są to materiały, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia, lub mienia. Wszystkie towary podzielone są na klasy oraz grupy niebezpieczeństwa. „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” mówi, iż materiały te to:

  • gazy palne,
  • ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
  • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
  • materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
  • materiały wybuchowe i pirotechniczne,
  • materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
  • materiały mające skłonności do samozapalenia.

Jak znaleźć magazyn ADR?

Poszukiwania magazynu ADR mogą być prawdziwym wyzwaniem. Czasem ze względów bezpieczeństwa ich lokalizacja może być poufna lub być informacją ograniczoną i dostępną wyłącznie dla uprawnionych osób. Jeśli jednak szukasz takiego miejsca, warto skontaktować się z branżowymi organizacjami, stowarzyszeniami lub operatorami logistycznymi, którzy działają w sektorze transportu materiałów niebezpiecznych czy firmą doradczą, która specjalizuje się w powyższej tematyce. Takie podmioty często posiadają informacje o magazynach ADR lub mogą udzielić wskazówek dotyczących ich lokalizacji. Dobrym rozwiązaniem są również firmy specjalizujące w doradztwie najmu przestrzeni magazynowych. Zespół ekspertów posiadający obszerną wiedzę oraz znajomość rynku może być w tej sytuacji nieceniona i sprawnie przedstawić możliwości różnych lokalizacji magazynów Zapraszamy do kontaktu!

 

Przeczytaj również:Jak przygotować się do zmiany lokalizacji magazynowej

Czy ten artykuł był pomocny?

Bądź na bieżąco z informacjami z regionów, raportami oraz analizami

Zapisz się do naszego newslettera!

Cushman & Wakefield