Polityka plików cookies

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi informację dla Użytkowników o naszej polityce prywatności w zakresie zbierania, przetwarzania, oraz ujawniania Danych Osobowych (“Dane Osobowe”) które otrzymujemy od klientów i użytkowników http://www.industrial.pl (dalej: “Strona Internetowa”). Klienci oraz użytkownicy są w treści niniejszej Polityki zwani łącznie “Użytkownikami”. Jak wielu innych operatorów witryn internetowych, zbieramy informacje, które są nam udostępniane dobrowolnie poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub przez pliki cookie.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Cushman & Wakefield Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039711, kapitał zakładowy: 135 588 zł, NIP: 5261010862, REGON: 010800514 (dalej: "Administrator").
 3. Podstawami prawnymi dla przetwarzania Danych Osobowych są:
  a. wyraźna zgoda Użytkownika (tj. artykuł 6(1)(a) RODO) – np. pozostawienie danych kontaktowych w celu otrzymywania raportów rynkowych, newsletterów i treści marketingowej od Administratora;
  b. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy na prośbę Użytkownika lub dla wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną bądź przedstawicielem strony (tj. artykuł 6(1)(b) RODO) – np. odpowiedź na zapytania Użytkowników;
  c. niezbędność przetwarzania Danych Osobowych dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (tj. artykuł 6(1)(c) RODO) – np. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby identyfikacji klienta lub wypełnienia obowiązków podatkowych;
  d. niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tj. artykuł 6(1)(f) RODO) – np. przechowywanie Danych Osobowych w celu ochrony przed roszczeniami.
 4. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest:
  1. prowadzenie przez Administratora działalności informacyjnej oraz marketingowej (np. wysyłanie raportów z rynku nieruchomości, newsletterów, ofert handlowych, informacji o promocjach, konkursach i innych wydarzeniach) – jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika;
  2. podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umowy pomiędzy Administratorem Użytkownikiem (np. przetwarzanie zapytań Użytkownika lub komunikacja między Użytkownikiem a Administratorem);\
  3. wykonywanie umowy przez Administratora (np. wykonywanie usług w procesie poszukiwania i najmu odpowiedniej powierzchni magazynowej, renegocjacjach istniejącej umowy najmu, sprzedaży/zakupu nieruchomości magazynowych oraz pozyskaniu gruntu pod inwestycję przemysłową);
  4. ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Dane Osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla przeprowadzania działań określonych w powyższym pkt 4 oraz 7 lat po ich zakończeniu (okres przedawnienia roszczeń), o ile odpowiednie przepisy prawa nie nałożą na Administratora obowiązku bądź udzielą prawa do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres. Dane Osobowe przechowywane dla celów wysyłania informacji handlowych i marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do momentu, w którym Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie, zażąda zaprzestania bądź ograniczenia ich przetwarzania, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania lub zażąda ich przekazania, bądź do momentu likwidacji działalności spółki.
 6. Administrator zbiera Dane Osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkownika. W zakres zbieranych Danych Osobowych wchodzą imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefoniczny numer kontaktowy. Użytkownicy nie są zobowiązani do udostępniania tych danych. Nie ma obowiązku, prawnego bądź wynikającego z umowy, udostępniania tych danych. Nieudostępnienie danych może skutkować niemożliwością podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy, niemożliwością wykonania tej umowy oraz podejmowania czynności z nią związanych, a także niemożliwością wypełniania przez Administratora zobowiązań prawnych na nim ciążących.
 7. Odbiorcami Danych Osobowych są: podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie działalności Administratora, podmioty świadczące usługi Administratorowi (np. księgowość, IT, usługi prawne, członkowie grup kapitałowych) oraz uprawnione organy administracji publicznej.
 8. Dane Osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Administrator przekazując Dane Osobowe do państwa trzeciego każdorazowo podejmie wszelkie środki, jakie są konieczne, aby zapewnić, że przekazanie jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych.

§ 2 Zmiana lub usunięcie danych

 1. Użytkownicy mają prawo: a. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie wyraźnej zgody - cofnąć taką zgodę w każdym momencie (choć nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych sprzed wycofania zgody i na zgodność z prawem przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego wedle innych podstaw prawnych niż zgody); b. sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych; c. zażądać dostępu do swoich Danych Osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich Danych Osobowych, oraz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych i ich przekazywania; d. wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. W celu skorzystania z praw Użytkownika należy skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poland.industrial@cushwake.com. Na wniosek Użytkownika Administrator przetworzy to żądanie w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości Użytkownika i poinformuje Użytkownika na temat aktywności Administratora w osobnej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail wskazany w formularzu.

§ 3 Bezpieczeństwo i przechowywanie Danych Osobowych

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych Osobowych opracowane zostały procedury i rekomendacje, mające powstrzymać nieuprawniony dostęp do Danych Osobowych. Administrator nadzoruje ich działanie i stale zapewnia zgodność z przepisami prawa ochrony danych osobowych i aktami wykonawczymi. Wykorzystywany jest także bezpieczny protokół szyfrowania komunikacyjnego (SSL).
 2. Administrator działa zgodnie z ścisłymi procedurami bezpieczeństwa w celu zapewniania, że Dane Osobowe Użytkownika nie zostaną uszkodzone, zniszczone, bądź udostępnione osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, a także w celu powstrzymywania nieuprawnionego dostępu. Urządzenia zbierające Dane Osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp fizyczny jest ograniczony. Używamy także bezpiecznych firewalli i innych środków w celu ograniczenia dostępu elektronicznego.
 3. Dostęp do wszystkich Dane Osobowe, które zbieramy bądź utrwalamy, jest ograniczony do biur Administratora. Jedynie pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonania konkretnych zadań, mają dostęp do Danych Osobowych Użytkownika.

§ 4 Stosowanie plików cookie

 1. Strona Internetowa używa plików cookie. Ustawienia pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. Pliki cookie zezwalają na dostęp do informacji o stronach odwiedzanych wcześniej.
 2. Nasze pliki cookie nie identyfikują ani nie zawierają żadnych Danych Osobowych. Pliki cookie nie mogą odczytywać informacji z komputera Użytkownika ani nie wchodzą w interakcje z innymi plikami cookie na dysku twardym Użytkownika.
 3. Zebrane informacje są powiązane z adresem IP, adresem, typem używanej przeglądarki, językiem, typem systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, czasem i datą, miejscem i informacjami wysłanymi witrynie poprzez formularz kontaktowy.
 4. Zebrane Dane Osobowe są wykorzystywane dla monitorowania użytkowania Strony Internetowej w celu polepszenia jej funkcjonowania, zapewnienia efektywniejszej i bezproblemowej nawigacji. Monitorujemy informacje na temat Użytkowników poprzez Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie Internetowej. Użytkownicy mogą wycofać zgodę na bycie śledzonym przez Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki Google Analytics Opt-out dla przeglądarki internetowej Użytkownika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 5. Na naszej Stronie Internetowej używamy następujących plików cookie:
  a. Pliki cookie „analityczne”, zezwalające na pobieranie informacji na temat użytkowania Strony Internetowej.
  b. Pliki cookie „funkcjonalne”, zezwalające na “zapamiętanie” ustawień wybranych przez Użytkownika i spersonalizowanie interfejsu Użytkownika, np. w kwestii języka bądź regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu witryny itp.
 6. Używamy następujących plików cookie analitycznych:
  1. SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE – dostawcą tych analitycznych plików cookie jest firma Sitecore. Pliki te zapisują informacje na temat odwiedzanych stron internetowych oraz czasu przebywania na nich. Administrator wykorzystuje uzyskane informacje w celu ulepszenia Strony Internetowej. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Strony Internetowej.
  2. SC_ANALYTICS_GLOBAL – dostawcą tych plików analitycznych jest firma Sitecore. Monitorują one wielokrotne odwiedziny Użytkownika na Strony Internetowej w ciągu roku. Administrator wykorzystuje uzyskane informacje w celu ulepszenia Strony Internetowej. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Strony Internetowej.
  3. ProspectFinder – dostawcą tych plików analitycznych jest firma enecto. Monitorują one strony odwiedzane przez Użytkownika w trakcie sesji oraz pozwalają zidentyfikować Użytkowników korporacyjnych na podstawie adresu IP, z którego wchodzą na Stronę Internetową. Adresy IP są wykorzystywane do monitorowania firm wchodzących na Stronę Internetową. Pliki te nie są wykorzystywane do identyfikacji osób korzystających z Strony Internetowej.
  4. Google Analytics cookie ("_utma/b/z2) – te pliki analityczne cookie dostarczane przez firmę Google umożliwiają pomiar i analizę informacji o odwiedzających, takich jak informacje o stosowanej przeglądarce, liczbie odwiedzin oraz odwiedzających Stronę Internetową. Uzyskane informacje w celu ulepszenia Strony Internetowej. Informacje generowane przez takie pliki cookie dotyczące korzystania z Strony Internetowej (w tym adres IP Użytkownika) są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 7. Używamy następujących plików cookie funkcjonalnych:
  1. USE_COOKIES – pliki te są umieszczane w celu ustalenia, czy Użytkownik zezwolił na wykorzystywanie plików cookie.
  2. PREFERRED_SITE – pliki te są wykorzystywane w celu śledzenia ustawienia kraju wybranego przez Użytkownika.
  3. Website#lang – dostawcą tych plików jest firma Sitecore. Służą one do śledzenia wyboru języka dokonanego przez Użytkownika. Ich nazwy różnią się w zależności od skonfigurowanej nazwy strony (np. cushwake#lang).
 8. Użytkownicy mogą odmówić stosowania plików cookie poprzez wybór odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, jednakże może to ograniczyć pełną funkcjonalność Strony Internetowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki, które mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, możliwych zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych, oraz rozwoju Strony Internetowej i usług świadczonych przez Administratora. Administrator poinformuje Użytkowników o wszelkich zmianach w wyraźny i zrozumiały sposób.
 2. Na naszej Stronie Internetowej mogą pojawić się odnośniki do innych witryn. Takie witryny działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora Danych Osobowych. Te witryny mogą mieć własne polityki prywatności i zasady, z którymi polecamy się zapoznać.
Cushman & Wakefield